Algemene voorwaarden

Voor de garantievoorwaarden klik hier.

Algemene voorwaarden APTelecom

1. Identiteit van de ondernemer

Naam: aptelecom.nl
Handelsvorm: Eenmanszaak

Postadres: Maaslandstraat 5
6141BX Limbricht

Tel nummer: 0621184402
E-mailadres: info@aptelecom.nl

BTW nummer: NL206174081B01
KvK nummer: 63012626

2. Het aanbod

1. Al het aanbod in de webshop bevat een duidelijk en volledige omschrijving van de aangeboden producten, inhoud en/of diensten. Deze omschrijving biedt voldoende duidelijkheid voor de consument om een juiste beoordeling te maken van dit aanbod. Als er door de ondernemer gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, zijn deze ten minste gelijk aan de werkelijke staat van de aangeboden artikelen, diensten en digitale inhoud. De inhoud is waarheidsgetrouw. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2. Als een artikel of aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeldt.

3. Elk aanbod bevat de informatie, die voor de consument duidelijk maakt wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

3. De overeenkomst

3.1 Onder voorbehoud van het bepaalde in art. 2 Het aanbod, komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 De ondernemer bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod van de consument. Indien de onderneming de aanvaarding van de consument van het elektronische aanbod nog niet bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.3 De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische betaling en overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving mits de overeenkomst elektronisch tot stand komt. De onderneming is niet aanspreekbaar voor criminele activiteiten die de aard leggen buiten de organisatie.

3.4 De ondernemer heeft het recht een overeenkomst niet aan te gaan, een bestelling of aanvraag te weigeren, een overeenkomst te annuleren indien een consument niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De ondernemer mag zichzelf op de hoogte stellen over deze factoren omtrent de betalingsverplichting van de consument.


4. Herroepingsrecht consument ( retourneren )

4.1 Bij aankoop van producten op www.APTelecom.nl heeft de consument een bedenktijd van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van ontbinden.

4.2 De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag dat de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger het product heeft ontvangen.

4.3 Na de bedenktijd van 14 dagen kan de consument het product niet meer terugsturen. De consument dient zelf tijdig binnen deze bedenktermijn van 14 dagen kenbaar te maken aan de onderneming te willen retourneren.

4.4 Gedurende de bedenktermijn dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product, de inhoud en de verpakking van het product. De koper mag het product beoordelen door het uit te pakken en te bekijken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product daadwerkelijk wenst te behouden. De koper dient hierbij het product te beoordelen, inspecteren en behandelen zoals hij dat in een winkel zou doen. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en het artikel retourneert binnen de 14 dagen, zal de koper het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren aan de onderneming. De verkoper verstrekt de instructies duidelijk per mail en maakt deze ook kenbaar op de website.

4.5 Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten voor terugzending van het product voor zijn rekening.

4.6 De onderneming vergoedt de betaling voor het product van de consument zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 20 dagen na ontvangst van het geretourneerde product.

4.7 De consument kan aansprakelijk gesteld worden voor waardevermindering van het product die het gevolg is van omgaan met het product in zodanige manier dat verder gaat dan toegestaan in artikel. 4.4.

4.8 De onderneming verstuurd een ontvangstbevestiging na ontvangst van de melding van herroeping door de consument.

5. De prijs

5.1 De prijzen staan duidelijke vermeldt in de webshop bij alle artikelen. Indien er geen prijs vermeldt is wil dit zeggen dat het artikel op dat moment niet te bestellen is.

5.2 Voor gebruikte goederen wordt er gebruik gemaakt van de margeregeling voor de BTW.

5.3 Voor nieuwe producten is 21 % BTW inbegrepen in de vermelde prijs.

6. Levering en uitvoering

6.1 Tijdens het in ontvangst nemen en bij het uitvoeren van de bestelling van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de onderneming een zo goed als mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

6.2 De plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar gemaakt heeft.

6.3 Indien een levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de consument hiervan binnen uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft een bericht.

6.4 De risico`s van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aan de onderneming bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7. Betaling en verzending

Betaling

7.1 De prijs voor het desbetreffende product gemeld op de website www.aptelecom.nl dient door de consument voldaan te worden door een van de online betalingsmogelijkheden.

7.2 De aangeboden prijs in de webshop komt als onderdeel van het online proces tot stand. Door online de gegevens in te geven in het formulier, doet de koper een aanbod aan aptelecom.nl om het product te kopen.

7.3 Na het volledig invullen van de bestelling d.m.v. het online formulier, wordt u bestelling afgerond. De klant ontvangt dan een bevestigingsmail waarin o.a. het bestelnummer te vinden is.

7.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in vermelde betaalgegevens aan de ondernemer te melden. Typefouten zijn voorbehouden.

Verzending

7.5 Wij verzenden u bestelling veilig en snel met Post NL. Het pakket wordt verstuurd als aangetekend pakket. U pakket is dan verzekerd tot een bedrag van 500euro.

7.6. Wij leveren mits op doordeweekse dag besteld voor 17.00uur altijd binnen 1-2 werkdagen mits het artikel op voorraad is.

8. Klachtenregeling

8.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

8.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken geconstateerd heeft, volledig en duidelijk omschreven ingediend worden bij de ondernemer.

8.3 Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie over wanneer de consument meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 De consument heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen per mail of telefonisch.

9. Garantie en conformiteit

9.1 De onderneming staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.

9.2 Voor meer informatie betreft de garantie voorwaarden kijk op de website bij garantievoorwaarden.

10. Geschillen

10.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door partijen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Elektro, die uitspraak doet bij wege van bindend advies overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Elektro. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

10.3 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig de in artikel 11 bepaalde termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd. De consument kan het geschil vervolgens binnen een termijn van drie maanden daarna schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van naam en adres van consument en ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de consument het geschil door de geschillencommissie behandeld wil zien, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

10.4 Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij het geschil wil laten behandelen door de geschillencommissie of de burgerlijke rechter. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemde termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Gratis verzending

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
Service
Betaalmogelijkheden
© 2015 - 2022 APTelecom | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel